Luke James P. Lim & Christine Jayne V. Valerio Ceremony Within The Reception
Vivaldi Fernwood Gardens Tagaytay